www.knizky.com

  Úvod Nabídka Informace Kontakt Úterý, 03.08.2021 : svátek má:Miluše

Hledání

ID knihy


Autor
bez omezení
èeský
zahranièní

Druh literatury


Pøíjmení autora


Název knihy

Výpis položek

Celkem položek: 13035, na stránce položky: 120, setøídìno podle sloupce: Id knihy
Max. poèet položek na stránku: Verze pro tisk Verze pro tisk
Autor Název knihy Nakladatelství Místo vydání Rok vydání Poèet stran Poznámka Id knihy
(setøídìno sestupnì)
Cena Foto kliknutím na název sloupce dojde k setøídìní jeho položek

Akce
Pecháèková, Františka Vìrnost Družstevní práce Praha 1944 403 OPpl. s pošk. ob. 32477 50,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Zápotocký, Antonín Vstanou noví bojovníci SNKLHU - edice Skvosty sv. 5 Praha 1954 343 OCkož., relief na vazbì prof. Otakar Španiel 32476 80,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Pujmanová, Marie Lidé na køižovatce Fr. Borový Praha 1948 488 individuální pkož. se ètyømi vazy 32475 100,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Warren, Robert Penn Potopa Smena - edícia Máj zv. 468 Bratislava 1986 400 OCpl. s ob., il. Marcel Hašèiè, prel. Jarmila Samcová, slovensky 32474 50,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Popper, Karl Raimund Otevøená spoleènost a její nepøátelé II. Vlna proroctví: Hegel, Marx a co následovalo Oikúmené Praha 1994 386 OBr., pøel. Jana Odehnalová, v knize na nìkolika místech podtrženo zvýrazòovaèem 32473 200,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Mrkvièka, Otakar Hledání a zápasy MF Praha 1958 176 OCpl. s ob., 64 str. èb. køídové pøílohy 32472 50,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Gyldensteen, Helene Das arme Komtessel Union Deutsche Verlagsgesellschaft Stuttgart, Berlin, Leipzig   268 OLn., mit 25 Abbildungen von Jos. J. Loukota, um 1918 32471 200,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Swedenborg, Emanuel Tìlesa svìtová a jejich obyvatelé Jar. Im. Janeèek - Spisy Emanuela Swedenborga sv. 9 Praha 1927 141 OBr. s na høbetu pošk. ob., z latiny pøel. Jar. Im. Janeèek 32470 250,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
kol. Osudy sochy. Sborník k obnovení sochy T. G. Masaryka v Prostìjovì MìÚ Prostìjov Prostìjov 1999 50 OBr., 12 str. obr. pøílohy 32469 80,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Dorazil, Otakar Dìjepisná pøíruèka + Dìjepisný atlas Èsl. èervený køíž Praha 1938 61 OBr., pøíruèka - 1938, 61 s., atlas - 1937, 22 s. 32468 100,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Cronin, Archibald Joseph Španìlský zahradník Vyšehrad Praha 1984 191 OCpl. s ob., pøel. Bìla Dintrová 32467 50,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Fowler, Will Operace Overlord. Vylodìní v Normandii: prvních 24 hodin Ottovo nakladatelství Praha 2004 192 OPap., pøel. PhDr. Ivan Brož a Jakub Havel 32466 120,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Ailsby, Christopher Waffen-SS - Zbranì SS. Nepublikované fotografie 1923-1945 Cesty Praha 2000 224 OVaz., pøel. Pavel Dan 32465 200,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Nasse, Jean-Yves Zelení ïáblové. Nìmecké parašutistické jednotky 1939-1945 Cesty Praha 1997 152 OVaz., pøel. Jiøí Bartoò 32464 200,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Michálek, Petr Pravda o východní frontì 1944-1945 2. èást. Chronologie bitev bez ideologických mýtù BVD Praha 2019 431 OVaz. 32463 600,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
kol. Hitlerovi generálové. Od Rommela po Reinhardta, vojevùdci armád tøetí øíše Svojtka & Co. Praha 1998 243 OPap. s ob., pøel. Ivo Rušák 32462 200,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
McGuirl, Thomas - Feist, Uwe Nìmeètí parašutisté. Bojové jednotky 1935-1945 Naše vojsko Praha 2004 203 OVaz., pøel. Zdenko Maršálek 32461 500,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Ailsby, Christopher Tøetí øíše den po dni Naše vojsko Praha 2005 189 OVaz., pøel. Jan Krist 32460 100,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Ambrose, Stephen E. Bratrstvo neohrožených. Rota E 506. pluku 101. vzdušné výsadkové divize z Normandie až do Hitlerova Orlího hnízda Jota Brno 2010 360 OPap. s ob., pøel. Petr Pálenský, 8 str. obr. pøílohy 32459 180,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Bartoš, Antonín - zapsal Radimír Kunc Clay-Eva volá Londýn... Melantrich Praha 1992 304 OBr., 36 str. obr. pøílohy 32458 120,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat


Zobrazit od položky: [1][21][41][61][81][101][121][141][161][181][201][221][241][261][281][301][321][341][361][381][401][421][441][461][481][501][521][541][561][581][601][621][641][661][681][701][721][741][761][781][801][821][841][861][881][901][921][941][961][981][1001][1021][1041][1061][1081][1101][1121][1141][1161][1181][1201][1221][1241][1261][1281][1301][1321][1341][1361][1381][1401][1421][1441][1461][1481][1501][1521][1541][1561][1581][1601][1621][1641][1661][1681][1701][1721][1741][1761][1781][1801][1821][1841][1861][1881][1901][1921][1941][1961][1981][2001][2021][2041][2061][2081][2101][2121][2141][2161][2181][2201][2221][2241][2261][2281][2301][2321][2341][2361][2381][2401][2421][2441][2461][2481][2501][2521][2541][2561][2581][2601][2621][2641][2661][2681][2701][2721][2741][2761][2781][2801][2821][2841][2861][2881][2901][2921][2941][2961][2981][3001][3021][3041][3061][3081][3101][3121][3141][3161][3181][3201][3221][3241][3261][3281][3301][3321][3341][3361][3381][3401][3421][3441][3461][3481][3501][3521][3541][3561][3581][3601][3621][3641][3661][3681][3701][3721][3741][3761][3781][3801][3821][3841][3861][3881][3901][3921][3941][3961][3981][4001][4021][4041][4061][4081][4101][4121][4141][4161][4181][4201][4221][4241][4261][4281][4301][4321][4341][4361][4381][4401][4421][4441][4461][4481][4501][4521][4541][4561][4581][4601][4621][4641][4661][4681][4701][4721][4741][4761][4781][4801][4821][4841][4861][4881][4901][4921][4941][4961][4981][5001][5021][5041][5061][5081][5101][5121][5141][5161][5181][5201][5221][5241][5261][5281][5301][5321][5341][5361][5381][5401][5421][5441][5461][5481][5501][5521][5541][5561][5581][5601][5621][5641][5661][5681][5701][5721][5741][5761][5781][5801][5821][5841][5861][5881][5901][5921][5941][5961][5981][6001][6021][6041][6061][6081][6101][6121][6141][6161][6181][6201][6221][6241][6261][6281][6301][6321][6341][6361][6381][6401][6421][6441][6461][6481][6501][6521][6541][6561][6581][6601][6621][6641][6661][6681][6701][6721][6741][6761][6781][6801][6821][6841][6861][6881][6901][6921][6941][6961][6981][7001][7021][7041][7061][7081][7101][7121][7141][7161][7181][7201][7221][7241][7261][7281][7301][7321][7341][7361][7381][7401][7421][7441][7461][7481][7501][7521][7541][7561][7581][7601][7621][7641][7661][7681][7701][7721][7741][7761][7781][7801][7821][7841][7861][7881][7901][7921][7941][7961][7981][8001][8021][8041][8061][8081][8101][8121][8141][8161][8181][8201][8221][8241][8261][8281][8301][8321][8341][8361][8381][8401][8421][8441][8461][8481][8501][8521][8541][8561][8581][8601][8621][8641][8661][8681][8701][8721][8741][8761][8781][8801][8821][8841][8861][8881][8901][8921][8941][8961][8981][9001][9021][9041][9061][9081][9101][9121][9141][9161][9181][9201][9221][9241][9261][9281][9301][9321][9341][9361][9381][9401][9421][9441][9461][9481][9501][9521][9541][9561][9581][9601][9621][9641][9661][9681][9701][9721][9741][9761][9781][9801][9821][9841][9861][9881][9901][9921][9941][9961][9981][10001][10021][10041][10061][10081][10101][10121][10141][10161][10181][10201][10221][10241][10261][10281][10301][10321][10341][10361][10381][10401][10421][10441][10461][10481][10501][10521][10541][10561][10581][10601][10621][10641][10661][10681][10701][10721][10741][10761][10781][10801][10821][10841][10861][10881][10901][10921][10941][10961][10981][11001][11021][11041][11061][11081][11101][11121][11141][11161][11181][11201][11221][11241][11261][11281][11301][11321][11341][11361][11381][11401][11421][11441][11461][11481][11501][11521][11541][11561][11581][11601][11621][11641][11661][11681][11701][11721][11741][11761][11781][11801][11821][11841][11861][11881][11901][11921][11941][11961][11981][12001][12021][12041][12061][12081][12101][12121][12141][12161][12181][12201][12221][12241][12261][12281][12301][12321][12341][12361][12381][12401][12421][12441][12461][12481][12501][12521][12541][12561][12581][12601][12621][12641][12661][12681][12701][12721][12741][12761][12781][12801][12821][12841][12861][12881][12901][12921][12941][12961][12981][13001][13021]

Celkem položek: 13035, na stránce položky: 120, setøídìno podle sloupce: Id knihy

     Další strana položek


http://www.knizky.com     html & php skript $Revision: 1.12 $ © Jiøí Beránek 2001